Stems

KTM Comp Stem +/- 17

£22.49

KTM Comp Trail Stem 35

£39.99

KTM Line + Adjustable Stem

£35.99

KTM Line Adjustable Stem

£20.99

KTM Line Stem 15

£14.49

KTM Line Stem 17

£15.99

KTM Line Up Adjustable Stem

£35.99

KTM Line Up+ Adjustable Stem

£44.99

KTM Revelator Lisse - Replacement Stem

£249.99

KTM Team Stem +/- 7

£26.99

KTM Team Stem - 7°

£26.99

2019 KTM Team Trail Stem 35

£54.99