Stems

KTM Revelator Lisse - Replacement Stem

£249.99

2019 KTM Team Trail Stem 35

£54.99

2020 KTM Adjustable Kiox Stem

£79.99

2020 KTM Comp Stem +/- 17

£24.99

2020 KTM Comp Stem +/- 7

£24.99

2020 KTM Line + Adjustable Stem

£39.99

2020 KTM Line Adjustable Stem

£24.99

2020 KTM Line Kiox Stem

£69.99

2020 KTM Line Stem 15

£15.99

2020 KTM Line Stem 17

£19.99

2020 KTM Line Stem 35

£19.99

2020 KTM Line Up Adjustable Stem

£39.99